Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Dom Kultury w Człuchowie

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Człuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz spełnia standardy WCAG 2.1

 

Planowane są szkolenia pracowników Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie w udoskonalaniu dokumentów, galerii i filmów pod kątem WCAG 2.1.

 

Informacja dla użytkowników

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawiszy Tab + Enter

  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  • Możliwość zwiększenia kontrastu tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

  • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

  • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy.

  • Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

  • Możliwość wyboru odpowiedniej wielkości czcionki tekstu za pomocą ikon umieszczonych w widocznym miejscu w nagłówku strony.

    

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Miłosz Gawroński, czluchow_mdk@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +59 83 41 132. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

1. Budynek: Miejski Dom Kultury w Człuchowie, ul. Traugutta 2

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia od ul. Traugutta.

 • Do wejścia głównego na niski parter oraz wysoki parter prowadzą: wyłącznie schody.

 • Trzecie wejście, które znajduje się z tyłu budynku znajduje się na poziomie chodnika.

 • Przy wejściu czwartym – od zaplecza budynku, znajduje się winda.

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidom i słabowidzące.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • W budynku znajduje się winda.

 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku.

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wysokim parterze budynku.

 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • W budynku MDK nie ma możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

   

2. Budynek: Kotłownia ul. Traugutta 2

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Traugutta.

 • Wejścia do budynku znajdują się z poziomu chodnika.

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • W budynku nie ma windy.

 • W budynku Kotłowni znajdują się pomieszczenia techniczne, które wyłączone są z ogólnego dostępu.

 • W budynku znajduje się praconia modelarska MDK, do której prowadzi wejście z poziomu chodnika

 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie jest dostępna łazienka.

 • Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych

 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


 

3. Budynek: Kino Uciecha, ul. Szczecińska 2

 • Do budynku prowadzi jedno wejście: od ul. Szczecińskiej

 • Do wejścia głównego prowadzą wyłącznie schody.

 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest wyłącznie sala kinowa do której prowadzi wejście z poziomu chodnika, od strony parkingu: od ul. Traugutta,

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • W budynku nie ma windy.

 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie jest dostępna łazienka.

 • Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych

 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Pogoda

Zegar